Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do egzaminu:

Do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

1) dowód osobisty;

2) kartę pobytu;

3) paszport;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgoda na pobyt tolerowany.

 

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:

Udając się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie należy złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań,
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

3) zdjęcie które powinno być kolorowe, aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), wyraźne, ostre, wykonane na jednolitym jasnym tle, w wymiarach: 35 x 45 mm, powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

4) zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;

5) kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli jest wymagana.

 

Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin:

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, oraz składa odpowiednio:

  1. dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  2. wniosek wraz z oświadczeniem ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli egzamin ma być prowadzony wskazanym pojazdem podmiotu szkolącego, który prowadził szkolenie;
  3. wniosek o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego, w przypadku gdy egzamin odbywa się na pojeździe osoby niepełnosprawnej;
  4. wniosek o udział w egzaminie instruktora który przeprowadzał szkolenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
  5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.